Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง (2015)

Inside Out เป็นภาพยนตร์ที่มีข้อคิดดีมาก เพราะแก่นสำคัญด้านหนึ่งของหนัง ชี้ให้ผู้ชมเห็นว่า คนเราต้องเติบโตไปตามวัย และอารมณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป เพราะชีวิตเราย่อมมีทั้งสุข เศร้า กลัว โกรธ เกลียด ปะปนกันไป และอารมณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นทุกวัน เราจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้ในทางที่เหมาะสม ในพุทธศาสนาบอกว่า “อารมณ์” คือ “สิ่งยึดเหนี่ยวจิต ดึงจิตเอาไว้” หรือ “สิ่งที่กำหนดจิตในขณะนั้น” อาจเรียกได้ว่าเป็น “อายตนะภายนอก” หรือเครื่องติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อที่อยู่ภายนอกตัวเรา ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สิ่งที่มาถูกต้องหรือแตะต้องสัมผัสทางกาย) และธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดทางใจ สิ่งที่ใจรู้สึก คิด จินตนาการ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต) เมื่อเราพิจารณาอารมณ์ทางพุทธศาสนา กับเรื่องราวในภาพยนตร์ ก็จะได้ข้อคิดที่ดีว่า การสำรวจตรวจตราอารมณ์ของตนอยู่เสมอ แล้วใช้ “สติและปัญญา” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทาง ก็จะช่วยควบคุมอารมณ์ไม่ดีทั้งหลาย มิให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเรา และนั่นย่อมหมายความว่า “Joy” หรือ ความสุข ความเบิกบาน จะกลายเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีงามต่อไป

Loading...

TAG: Inside-Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง 2015 การ์ตูน ตลก คอมเมอดี้ ครอบครัว